Όραμα και Αξίες

Αποτελεσματικότητα

Απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα μιας υποστηρικτικής και προστατευτικής δομής και του περιορισμού του ρόλου του ψυχικά ασθενή με τον οποίο έχουν ταυτιστεί οι ένοικοι βιώνοντας για πολλά χρόνια την εμπειρία του ιδρύματος, είναι η ευελιξία και η ασφάλεια με παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη του μέγιστου δυνατού βαθμού  αυτονομίας και ανεξαρτησίας των ενοίκων της καθώς και η εφαρμογή των εξής: 

• Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Μονάδας με σεβασμό στις ικανότητες, την προσφορά και την προσωπικότητα κάθε εργαζόμενου

• Ομαδική εργασία του προσωπικού με καλλιέργεια ομαδικού, συναδελφικού και συνεργατικού κλίματος 

• Συμπληρωματικότητα των ρόλων διαφορετικών ειδικοτήτων 

• Ανοικτή επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού χωρίς διαχωριστικές γραμμές 

• Ενσωμάτωση της Μονάδας στην κοινότητα προκειμένου να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη και πολυεπίπεδη επικοινωνία και σχέση μεταξύ Μονάδας και κοινότητας η οποία θα βοηθήσει τόσο τους ενοίκους όσο και την κοινότητα στη μείωση των στερεοτύπων του στίγματος   

• Υπέρβαση των παραδοσιακών νοοτροπιών ασυλικού τύπου και δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού προτύπου φροντίδας χρονίως ψυχικά πασχόντων ενταγμένων στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην κοινότητα