Όραμα και Αξίες

Σεβασμός

Σεβασμός στα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τον νόμο ο λήπτης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας πρέπει να απολαμβάνει το σύνολο των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ο δε περιορισμός αυτών θα πρέπει να υπόκεινται σε σαφείς νομικές προυποθέσεις.

Οι αρχές αυτές ορίζουν τις βασικές ελευθερίες και δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ψυχικής  ασθένειας, την προστασία  του ιατρικού απόρρητου, τις  προυποθέσεις περίθαλψης, όπως το δικαίωμα για κατάλληλη και αναγκαία φροντίδα της υγείας , για ανάλογη θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή ,της απαιτούμενης κατά περίπτωση συναίνεσης του ασθενούς στην προτεινόμενη θεραπεία, την γνωστοποίηση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας  στους χώρους περίθαλψης, τους πόρους για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, την δημιουργία σωμάτων ελέγχου, τις  διαδικαστικές  εγγυήσεις και ασφαλιστικές  δικλείδες που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία  των δικαιωμάτων ψυχικά ασθενών, την πρόσβαση του λήπτη  σε πληροφορίες που αφορούν την υγεία του και την προστασία των δικαιωμάτων  των ποινικών  παραβατών ψυχικά πασχόντων.